Về Kootoro

1
2015
Thành lập Kootoro Việt Nam
Established Kootoro Vietnam.

2
2017
Phát triển hệ thống máy bán hàng tự động thanh toán bằng ứng dụng Toro.
Developing vending machine payment system using Toro application.

3
2019
Phát triển tính năng thanh toán tiền mặt và dịch vụ nạp tiền vào ứng dụng Toro.
Developing cash payment feature and cash-in service on Toro application.

Tích hợp thanh toán các ví điện tử lớn trên thị trường vào máy Toro.
Integrating payment of major e-wallets into Toro’s vending machine.

Ra mắt thiết bị tích hợp thanh toán POS ToroG.
Introduce all-in-one POS – ToroG.

4
2020
Xây dựng các Trung tâm máy bán hàng tự động - Nơi kết nối các nhãn hàng với nhau.
Building “play ground” model for cross - marketing.

Phát triển tính năng thanh toán EDC trên Smart - POS ToroG.
Develop EDC payment on ToroG Smart - POS.

5
2021
Triển khai mô hình thanh toán không chạm ToroGo trên toàn bộ máy bán hàng tự động.
Introducing ToroGo touchless payment model.

6
2022
Triển khai mô hình nhượng quyền hệ thống Máy bán hàng tự động.
Introducing “Franchise Model".

Triển khai hệ thống Self service Starbucks & Nescafe Office.
First self service Starbucks, Nestle, Toro coffee machine.


d4966058b0181e464709